Diştedavim Kullanım Koşulları

Bu Kullanım Koşulları (Sözleşme), Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak Metropol Avm İstanbul C1 Blok Kat 7 Daire 135 Ataşehir/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Diştedavim Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi (Diştedavim) ile Kullanıcı arasında akdedilmiştir. Bu Sözleşme’de Kullanıcı ile Diştedavim ayrı ayrı “Taraf” ve hep birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Kullanıcı, Platform’a, Hizmetler’den yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın, üye olarak/erişim sağlayarak bu Sözleşme’de yer verilen tüm hüküm ve koşulları okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini elektronik ortamda onayladığını kabul ve beyan eder. Bu Sözleşme, Hizmetler sunulurken veya Hizmetler sunulmasa dahi Platform kullanılırken herhangi bir durumda uyulması gereken şart ve koşullar başta olmak üzere Kullanıcılar’la Platform’un kullanılması amacıyla hazırlanan diğer metinlerde bulunmayan hususların düzenlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

1.TANIMLAR

Bu Sözleşme kapsamında;

Bireysel Kullanıcı; Klinik ve Tedarikçi dışında Platform’a erişim sağlayarak Hizmetler’den yararlanan kişiyi,

 Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni: Platform’da bulunan, Kullanıcılar’ın onayladığı, Kullanıcılar’ın verilerinin ne şekilde ve ne amaçla işlendiğinin ve Diştedavim’in gizlilik politikalarının detaylandırıldığı metni,

 

Hizmetler: Diştedavim’in Platform üzerinden bu Sözleşme kapsamında Kullanıcılara sunduğu her türlü hizmeti,

 Klinik: Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in 4. Maddesi uyarınca tanımlanan, Platform’a kayıtlı olan sağlık kuruluşlarını,

 Klinik Hizmetleri: Klinikler tarafından Bireysel Kullanıcılar ile akdedecekleri sözleşme ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında Bireysel Kullanıcılara sunulacak diş sağlığı ve bakımına ilişkin hizmetleri,

 Kullanıcı: Ayrı ayrı veya birlikte Bireysel Kullanıcı, Klinik ve Tedarikçi’yi,

 Platform: Diştedavim’in sahibi olduğu, www.distedavim.com ve/veya Diştedavim mobil uygulamasını,

 Tedarikçi: Platform üzerinden diğer Kullanıcılara Ürün satışı yapacak olan kişiyi,

 Ürünler: Tedarikçi tarafından Tedarikçi Sözleşmesi kapsamında Platform üzerinden diğer Kullanıcılara satışı yapılacak ürünleri,

 2.KONU VE KAPSAM

 2.1.Bu Sözleşme’nin konusu, Platform’un kullanım koşulları, Diştedavim tarafından Platform’da sunulan Hizmetler’den yararlanma şartları ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini belirlemektir.

 2.2.Kullanıcı’nın Platform’a erişim sağlayarak Diştedavim tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanabilmesi için bu Sözleşme’yi kabul etmesi gerekir. Diştedavim bu Sözleşme’nin ihlali halinde Kullanıcı’nın Platform’a erişim sağlamasını engelleyebilecektir.

 2.3.Platform, tüm alt bileşenleriyle ve alan adlarıyla birlikte bir bütün teşkil eder ve http, https, ftp, dns, veri tabanı, mobil, IOS, Android, e-posta, API ve benzeri tüm servisleri ve uygulama üzerine Diştedavim tarafından yüklenen doküman, fotoğraf, video ve benzeri her türlü dosya fiziksel olarak nerede barındırıldığına bakılmaksızın bu Sözleşme hükümlerine tabidir.

 3.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 3.1.Platform, Diştedavim tarafından, Kullanıcılar arasındaki iletişimin dijital ortamda sağlanarak kolaylaştırılması amacıyla kurulmuştur. Diştedavim Platform’a erişen/üye olan herhangi bir Klinik için aracılık veya reklam faaliyeti yürütmemekte olup, yalnızca Kullanıcılar arasında iletişimin sağlanması için gerekli teknik altyapıyı sağlamaktadır. Platform’daki herhangi bir unsur veya Diştedavim tarafından bu Sözleşme kapsamında Kullanıcılar’a yapılabilecek herhangi bir duyuru, bildirim, yazışma ve benzeri herhangi bir bilgilendirme, Kullanıcılar’ın belirli bir Klinik’e yönlendirildiği veya belirli bir Klinik Hizmeti’ni önerdiği veya çevrimiçi diş hekimliği hizmeti sunduğu/sundurduğu şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcılar arasında Platform üzerinden kurulacak ilişkiler tamamen Kullanıcılar’ın takdirinde olup, Diştedavim bu konuda herhangi bir tavsiye veya yönlendirmede bulunmaz.

 3.2.Kullanıcılar, Platform’a üye olmadan Hizmetler’den yararlanabilecekleri gibi, Platform üzerindeki “Üye Ol” butonuna tıklayarak açılan ekranda istenen bilgileri doldurarak üye de olabilir. Üye olmak için Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini paylaşarak kendisine bir şifre belirlemesi gerekecektir. Kullanıcı’nın telefonuna gönderilen SMS’teki kodun başvuru formuna işlenmesi ve Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni ve diğer onay butonlarının işaretlenerek Kullanıcı tarafından onaylanmasıyla üyelik işlemi tamamlanmış olur.

 3.3.Klinikler diğer Kullanıcılar’ın Platform’da erişebilmesini istedikleri, Klinik adı ve adresi, sunulan Klinik Hizmetleri, bünyesindeki diş hekimleri gibi bilgileri Platform’a kaydederek yayımlar. Kullanıcılar, Platform arayüzündeki arama motorundan zaman ve mekan filtrelemesi yaparak Klinikleri görüntüleyebilir ve Klinikler tarafından bu hüküm uyarınca yayımlanan bilgilere erişebilir. Bireysel Kullanıcılar, arama sonucunda Klinik Hizmeti almak için uygun bulduğu Klinik ile Platform üzerinden randevu alma amacıyla iletişime geçebilir. Klinik Hizmetleri’nin kapsam ve şartları, randevu tarih ve saatleri, randevu ve tedavi ücretleri gibi hususlarda Diştedavim’in takdir yetkisi bulunmayıp, Diştedavim yalnızca Klinikler tarafından bu bilgilerin yayımlanması ve Bireysel Kullanıcılar’ın bu bilgileri görüntüleyerek kendi takdiri doğrultusunda Kliniklerle iletişime geçmesi için teknik altyapı desteği sağlamaktadır. Bireysel Kullanıcılar, Klinikler tarafından sunulan bilgiler, belirlenen hizmet şartları ve değişikliklere ilişkin Diştedavim’den herhangi bir talepte bulunamaz.

 3.4.Bireysel Kullanıcı, Platform üzerinden seçerek iletişime geçtiği Klinik’te çalışan diş hekimi ile çevrimiçi görüşme yapabilecektir. Klinik ile yapılacak olan çevrimiçi görüşme, yalnızca Klinik’e danışma niteliğinde olup herhangi bir teşhis, tanı veya tedavi niteliği taşımayacaktır. Çevrimiçi görüşmenin herhangi bir teşhis, tanı veya tedavi niteliği taşıması durumunda bundan Diştedavim’in doğrudan veya dolaylı bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Nitekim Diştedavim’in gerçekleştirilen çevrimiçi görüşmenin içeriğini kontrol etme yükümlülüğü ve Kliniklerin faaliyetlerine müdahale etme yükümlülüğü ve imkânı bulunmamaktadır. Diştedavim’in buna ilişkin rücu hakkı saklıdır.

 3.5.Klinik ile Bireysel Kullanıcı’nın çevrimiçi görüşmesi, çevrimiçi ortamda videolu görüşme imkanı sunan platformların sağladığı çevrimiçi görüşme imkânları vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Diştedavim çevrimiçi görüşmenin içeriğine erişemez, görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir garanti veya taahhütte bulunmaz. Görüşmenin yapıldığı ortamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat uyarınca herhangi bir mevzuata aykırılık olması halinde Diştedavim’in doğrudan veya dolaylı bir sorumluluğu yoktur. Diştedavim’in buna ilişkin rücu hakkı saklıdır.

 3.6.Platform’da sunulan Hizmetler, herhangi bir şekilde doğrudan bir tanı, muayene, teşhis veya tedavi amacı veya önerisi yahut bir ilaç/takviye değildir.  Diştedavim, herhangi bir şekilde hiçbir Bireysel Kullanıcı’ya bir Klinik tavsiye etmez. Platform sadece Kliniklerin kendileriyle potansiyel hastaların iletişime geçebilmesi için Kliniklere imkân sağlar ve gerekli teknolojik altyapıyı sunar. Diştedavim, Klinik ile Bireysel Kullanıcılar arasındaki ilişkiye taraf olmayıp, Klinik Hizmetleri’nin sunulmasında herhangi bir rol almaz. Bu kapsamda Bireysel Kullanıcı veya Klinikler, aralarındaki hukuki ilişki ve Klinik Hizmetlerinin sunumu kapsamında diğer tarafın yükümlülüklerini yerine getirmediği, mevzuata veya aralarındaki sözleşmeye aykırı hareket ettiği iddiasıyla Diştedavim’e başvuramaz.  Yine aynı sebeple, Diştedavim hiçbir şekilde Klinik Hizmetlerini denetlemez, kontrol veya müdahale etmez veya bunlara dair hiçbir garanti vermez.  

 3.7.Tedarikçi, Diştedavim ile akdettiği Tedarikçi Sözleşmesi kapsamında Platform’dan diğer Kullanıcılar’a bu Sözleşme ve Tedarikçi Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak Ürün satışı gerçekleştirebilir. Diğer Kullanıcılar Platform üzerinden satışa sunulan Ürünleri görüntüleyerek satın alabilir. Diştedavim Tedarikçi ile alıcı Kullanıcı arasındaki satış sözleşmesinin tarafı olmadığından kendisine ilgili satış sözleşmesinden kaynaklanan herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

 3.8.Bu Sözleşme, yalnızca Diştedavim ve Kullanıcılar arasında olup Kullanıcılar ve/veya üçüncü kişiler arasında akdedilen diğer metinlerden bağımsızdır. Kullanıcılar arasındaki her türlü hukuki veya ticari ilişki bu Sözleşme’nin kapsamı dışındadır ve Diştedavim söz konusu kişilerin arasındaki ilişkiden ve/veya sözleşmelerden kaynaklanan hiçbir borç, taahhüt ve yükümlülükten hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 3.9.Kullanıcı, Platform’da sunulan Hizmetler’den faydalanırken ve Platform’daki Hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme'de ve Diştedavim ile akdetmiş olduğu veya akdedeceği diğer sözleşmelerde yer alan tüm şartlara, Platform’un ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, hukuka aykırı herhangi bir faaliyette bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Platform’u ziyaret etmekle veya kullanmakla, Platform’un kullanılmasına ilişkin tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 3.10.Kullanıcı, Platform’da yaptığı işlemleri Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı, Platform’a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını beyan ve taahhüt eder.

 3.11.Kullanıcı, Platform dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Diştedavim’in Kullanıcı tarafından kendisine iletilen veya Platform üzerinden Kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgilerin doğruluğunu araştırma, bu bilgilerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, söz konusu bilgilerin yanlış, hukuka aykırı veya hatalı olmasından dolayı doğan/doğacak tüm zarardan kusuru olmasa dahi bilgiyi sağlayan, değiştiren veya ileten Kullanıcı tek başına sorumludur. Diştedavim’in ilgili mevzuat uyarınca rücu hakkı saklıdır. 

 3.12.Kullanıcılar, Platform’u ziyaret ederken ve/veya kullanırken; bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılan hukuka ve ahlaka aykırı veya Hizmetler’den yararlanmayı zedeleme ihtimali bulunan eylemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Diştedavim sunduğu Hizmetler’in sürekliliğini, kalitesini, doğruluğunu, kesintiye uğramayacağını, hatasız olduğunu veya virüs içermediğini veya diğer zararlı bileşenleri veya kusurları içermediğini taahhüt etmez. Bu madde kapsamında olası bir aykırılık nedeniyle doğan zararlardan Diştedavim’in herhangi bir sorumluluğu ve/veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 -Bu Sözleşme ve Platform kapsamında akdedilecek diğer sözleşme hükümlerini ihlal etmek,

-Yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri ile internet kullanımına ilişkin düzenlemelere aykırı davranmak,

-Platform’a kayıt/üyelik sırasında eksik, hatalı ve yanıltıcı bilgi vermek,

-Kendisi ile ilgili güncel ve doğru bilgiler vermemek, hukuka aykırı olarak elde edilmiş başka bir kişiye ait bilgileri kullanmak,

-Kullanıcılar’ın bilgilerini hukuka aykırı olarak elde etmek veya elde etmeye teşebbüs etmek,

-Kendisine ait olmayan bilgiler ve/veya belgeler (gerçek veya hayali) ile birden fazla hesap oluşturmak ve/veya IP adresini değiştirerek/gizleyerek ya da başka yollarla Diştedavim ve Kullanıcılar’ı kendi kimliği hakkında yanıltacak şekilde Platform’u kullanmak,

-Diştedavim tarafından yayımlanan bilgileri hukuka aykırı bir şekilde değiştirmek, kullanmak veya değiştirmeye ve kullanmaya çalışmak,

-Diştedavim’in ve/veya üçüncü bir kişinin kişilik ve fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek,

-Hukuka aykırı, müstehcen, başkalarının mahremiyetini ihlal eden, pornografik, çıplaklık içeren ya da tasvir eden herhangi bir içerik yüklemek, paylaşmak, yayınlamak,

-Diştedavim ve/veya üçüncü bir kişinin itibarını zedeleyici veya Diştedavim’in faaliyetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak,

-İletilmesi hukuka aykırı olan bilgileri iletmek ve/veya zincir posta (chain mail), yazılım virüsü gibi zararlı verileri paylaşmak,

-Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden, haksız rekabet teşkil eden hukuka ve/veya ahlaka aykırı paylaşımda bulunmak,

-Platform’un çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek/engelleyecek davranış ve faaliyetlerde bulunmak, Platform’un işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmak, güvenlik sistemlerini engellemek ve

-Otomatik programlar hazırlayarak Platform’u kullanılmaz hale getirmek veya bu yönde girişimde bulunmak.

 3.13.Platform’a ilişkin aşağıdaki durum ve koşulların oluşması halinde Diştedavim‘in sorumluluğu ve/veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktadır:

 -Kullanıcı’nın Platform’un gerekli güncellemelerini zamanında ve/veya doğru bir biçimde yapmaması ve bu nedenle doğrudan ve/veya dolaylı olarak zararın meydana gelmesi,

-Kullanıcı’nın Platform’u hukuka aykırı bir amaç için kullanması ve bu nedenle doğrudan ve/veya dolaylı olarak zararın meydana gelmesi,

-Platform’un kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek performans kaybı, eksiklik, hata, kesinti, internet data paketi harcamaları, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararların meydana gelmesi,

-Platform’un devre dışı bırakılması ya da yanlış kurulması nedeniyle doğrudan ve/veya     dolaylı zararların meydana gelmesi.   

 3.14.Kullanıcı, kullandığı her türlü veri, bilgi veya içeriğin üzerinde yasal olarak hak sahibi olduğunu, hakkı kullanmaya ve üzerinde tasarrufta bulunmaya hukuken yetkili olduğunu ve bunların kullanımının telif hakları, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu veya ilgili tüm kanunları ihlal etmediğini ve herhangi bir kişiye veya şahsa zarar vermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, kullandığı her türlü veri, bilgi veya içeriği üzerinde yasal olarak hak sahibi olmaması nedeniyle hem Diştedavim’in hem de üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 3.15.Kullanıcılar, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre reşit olduğunu ve kısıtlı olmadığını beyan ve taahhüt eder. Reşit olmayan ve/veya kısıtlı kişiler, kayıt işlemlerini tamamlamış ve/veya Platform’u veya Hizmetler’i kullanıyor olsa dahi Kullanıcı olmanın sağladığı hak ve yetkilerden yararlanamaz. Aksi yöndeki talep ve işlemler Diştedavim’in sorumluluğunda değildir. 18 yaşını doldurmamış veya verdiği bilgilerde tutarsızlık olduğu tespit edilen Kullanıcı’nın üyeliği iptal edilir. Kullanıcı’nın vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı Diştedavim’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 3.16.Diştedavim’den kaynaklanmayan herhangi bir sebeple (altyapısal ve/veya donanımsal sebepler vb.) herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, iletimde gecikme veya iletişim ağı başarısızlığı gibi teknik sorunlardan dolayı Platform ve Kullanıcı arasındaki iletişimde kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve Platform’a ulaşmaya ilişkin kesintilerde Kullanıcı’nın yaşayacağı sorunlardan Diştedavim sorumlu tutulamaz.

 3.17.Kullanıcı’ya ait Platform’a giriş araçları ile (şifre vb.) gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş sayılacaktır. Kullanıcı’nın Platform aracılığıyla sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (e-posta adresi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılmasına ilişkin hususlar tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı’nın hesap bilgilerinin gizliliğini korumaması, sisteme erişim araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki aykırı hareketi nedeniyle doğacak her türlü zarar ve kayıp ile üçüncü kişilerden gelebilecek talepler yalnızca Kullanıcı’nın sorumluluğundadır ve Diştedavim bu nedenle herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı, haberdar olduğu veya makul bir şekilde haberdar olması beklenen ve izni olmadan Platform’a ve/veya Hizmetler’e üyelik hesabı kullanılarak yetkisiz erişim sağlanan her durumu ve/veya üyelik hesabına erişim yollarının gizliliğiyle ilgili her tür ihlali ve ihlal şüphesini derhal Diştedavim’e bildirmekle yükümlüdür. Diştedavim, Sözleşme’nin bu maddesinin Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi sonucu meydana gelebilecek veri kayıpların veya veri bozuklukları başta olmak üzere hiçbir zarar ve kayıptan sorumlu değildir.

 4.GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 4.1.Diştedavim, Kullanıcı'nın Platform’da sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Platform üzerinden kendisine sağladığı gizli bilgilere ve kişisel verilere ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dâhil her türlü mevzuat ve Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni’nden [.)doğan yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul eder. Kullanıcı, sürekli olarak Platform’u ve Platform’da bulunan Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni’ndeki güncellemeleri takip etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda Kullanıcılar’ın bilgileri, başta Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni olmak üzere, ilgili metinlerde yer verilen kapsamda ve sınırda işlenebilir.

4.2.Kullanıcı, Hizmetler’den yararlanırken Platform’a herhangi bir üçüncü kişiye ait kişisel veriler eklemesi halinde ilgili kişilere işlenen kişisel verilerine ilişkin gerekli aydınlatmaları yapmak ve ilgili mevzuat kapsamında gerekmesi halinde onların açık rızalarını almakla kendisinin yükümlü olduğunu; bu kapsamda Diştedavim’in bu Sözleşme kapsamındaki Hizmetleri sunabilmesi için kendisi tarafından ilgili kişilerin gerekli sınırlar dâhilinde aydınlatıldığını ve açık rızalarının alınmış olduğunu kabul ve taahhüt eder. Diştedavim, Kullanıcı’nın kişisel verilere ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle bu Sözleşme kapsamındaki Hizmetler’in eksik kullanılmasından ve/veya kullanılamamasından sorumlu tutulamayacak olup, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle doğabilecek herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.

 5.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 5.1.Kullanıcı, Platform’un Diştedavim’e ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. Platform’un içeriği 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunmaktadır. Platform üzerinde yer alan her türlü yazılım, tasarım, kaynak kod, objekt kod, dizin, görsel veya içeriğin münhasıran hak sahibi kural olarak Diştedavim’dir. Kullanıcı, Platform üzerinde yer alan ve Diştedavim’e ait hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcılar, Diştedavim ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Platform dâhilinde bulunan reklamları, resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 5.2.Diştedavim, bu Sözleşme kapsamındaki Hizmetler’in verilmesi için, verilen Hizmetler’e ilişkin Platform’da kullanılan ürün ve/veya hizmetlerin, projelerin, belgelerin, Platform’a ilişkin veya Platform’da yer alan görsellerin, metinlerin, bültenlerin, sloganların, videoların, tasarımların, know-how ve her türlü ticari bilginin, illüstrasyonların, veri tabanının, sistem akışına ilişkin herhangi bir verinin, her türlü logo, amblem ve verilerin, fikirlerin, Diştedavim ve/veya iş ortaklarına ait ticari markalar ve ticari görünümlerin, akışların, kaynak kodlarının, araştırmaların, kodların, tekniklerin, istatistiklerin ve mali ve manevi haklarına ilişkin tüm fikri hakların tek sahipleridirler ve bu içeriklere ilişkin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve mevzuattan kaynaklanan tüm hakları münhasıran haizdir.

 5.3.Kullanıcı, Platform’a dair tersine mühendislik yapmayacağını ya da Platform’un kaynak kodunu bulmak, elde etmek veya kopyalamak amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, herhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmeyeceğini, güvenlik şifreleme kodlarını kırmayacağını, SPAM mail veya zararlı yazılım girişiminde bulunmayacağını, aksi halde Diştedavim ve üçüncü kişiler nezdinde doğacak her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 6.SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

6.1.Bu Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı anda yürürlüğe girecek olup; her Kullanıcı, bu Sözleşme hükümleriyle, bu Sözleşme’de öngörülen şekilde sona erdirilmediği sürece süresiz olarak bağlı olacaktır. Kullanıcılar Sözleşme’nin sona erme tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçlarını, Sözleşme sona erdikten sonra da ifa etmekle yükümlüdür.

 6.2.Kullanıcı’nın bu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi, hukuka veya ahlaka aykırı bir faaliyette bulunulduğunun tespiti halinde Diştedavim, bu Sözleşme’yi bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshetme, Platform’a erişimi süreli veya süresiz olarak askıya alma ve/veya sonlandırma, Kullanıcı’nın Platform’dan ve Hizmetler’den yararlanmasını geçici veya kalıcı olarak engelleme hakkına sahiptir. Böyle bir ihlalden doğan/doğacak doğrudan dolaylı tüm zararlardan Kullanıcı sorumlu olup, Diştedavim’in mevzuattan doğan hakları ve rücu hakkı saklıdır.  

6.3.Diştedavim bu Sözleşme’yi ve/veya Hizmetler’i Kullanıcı’nın aykırı fillerinden bağımsız olarak her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden ve bildirimde bulunmadan, tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın ve derhâl yürürlüğe girecek şekilde sona erdirebilir ve Kullanıcı’nın Platform’u ziyaret etmesini, Kullanıcı’nın Platform’dan ve Hizmetler’den yararlanmasını kısıtlayabilir veya Hizmetler’den yararlanmasına son verebilir. Diştedavim, her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, Platform’un çalışmasını geçici bir süreliğine askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Platform’un kullanımının geçici bir süreliğine askıya alınması veya tamamıyla sona erdirilmesinden dolayı Diştedavim’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 7.DİĞER HÜKÜMLER

7.1.Diştedavim, bu Sözleşme ve eklerini dilediği zaman, kendi tercihine bağlı olacak şekilde, tek taraflı olarak herhangi bir yöntemle Platform’da yayımlamak suretiyle ve/veya Kullanıcı’nın Platform’da yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla Kullanıcı’yı bilgilendirerek değiştirilebilir. Değişiklikler, yayımlandığı ve/veya bildirildiği tarihte geçerli olacaktır. Kullanıcı, bu değişiklik ve güncellemeleri takip etmekle yükümlü olup; değişikliklerin yayınlanması ve/veya bildirilmesi ve Kullanıcı’nın bu değişikliği onaylayarak Platform’u kullanmaya devam etmesi ile bu değişiklikleri kabul ettiği varsayılır.

7.2.Kullanıcı, Diştedavim’in önceden yazılı onayı olmadan bu Sözleşme’yi, eklerini veya bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

7.3.Bu Sözleşme kapsamında doğal afetler, savaş, iç savaş, seferberlik, grev, yangın, pandemi (salgın hastalık), infilak, ayaklanma, terör, siber saldırı, uzun süreli ve genel kapsamlı elektrik kesintisi, internet kesintileri, bilgisayar virüsleri, mevzuat değişikliği de dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Diştedavim’in kontrolü haricinde gelişen, Diştedavim’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği ve öngörülemeyen, Sözleşme’den doğan yükümlülüklerin ifasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran olaylar, mücbir sebep sayılır. Bu maddede sayılan ve bu maddede yer almamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılabilecek nitelikte olan tüm durumlarda, Diştedavim bu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından Diştedavim’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin 30 (otuz) günden uzun sürmesi halinde Diştedavim, bu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın tek taraflı olarak feshedebilecektir.

7.4.Bu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. Bu Sözleşme'den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7.5.Bu Sözleşme ve eklerinden doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Diştedavim tarafından tutulan her türlü elektronik veya fiziki kayıt ve belge muteber, bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder. Kullanıcı, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6.Kullanıcı, Diştedavim’e sağladığı adresinin Tebligat Kanunu uyarınca tebligat adresi olduğunu beyan ve kabul eder. Yapılacak adres değişikliği Kullanıcı tarafından Diştedavim’e 3 (üç) iş günü içerisinde bildirilmediği takdirde Diştedavim’in bildiği adrese yapılan tebligatlar hukuken geçerli sayılacaktır. Bu Sözleşme kapsamında, Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3. maddesi anlamında bir tebligata gerek olmayan durumlarda, Sözleşme’ye ilişkin diğer bilgilendirmeler ve uyarılar, Kullanıcı’nın Platform’a erişim sağlarken Diştedavim’e bildirdiği e-posta adresine yapılacaktır. Kullanıcı tarafından Diştedavim’e yapılacak her türlü bildirim ve uyarı Diştedavim’in [[email protected]] e-posta adresine ulaştırılabilir.

7.7.Kullanıcı, bu Sözleşme ile Diştedavim’in temsilcisi, yetkilisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı, çözüm veya iş ortağı, bayisi ve benzeri unvan ve statüleri kazanamayacağını bildiğini kabul eder ve kendisi ile üçüncü şahıslara karşı tüm evrakında, broşür ve ilanlarında, internet sitesinde, referansları arasında bu şekilde bir bildirimde bulunamaz.

8.TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

8.1.Diştedavim, Kullanıcı’nın kendisiyle paylaştığı cep telefonu numarası, elektronik posta    nadresi dâhil Kullanıcı’nın iletişim bilgileri üzerinden Diştedavim tarafından yürütülen kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, tanıtımlar, reklâm, anketler, araştırmalar ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek dâhil olmak üzere türlü amaçla Kullanıcı ile iletişime geçebilir.

8.2.Kullanıcı, kendisiyle bu kapsamda iletişime geçilmesine onay vermiş olması halinde iletişime geçilmesini artık istememesi halinde, Diştedavim’e ait [[email protected]] e-posta adresi üzerinden Diştedavim ile iletişime geçerek her zaman ticari elektronik ileti almayı reddetme imkânını ücretsiz olarak kullanabilir. Reddetme hakkının kullanılmış olması, Diştedavim’in tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre gönderilmesi zorunlu olan bildirimlerin yapılmasına engel teşkil etmez.